Umowa przenosząca własność po odbiorze mieszkania

Odbiór mieszkania a umowa przenosząca własność

Zachęcamy do kontaktu!

zdjęcie do Jaka jest relacja między dwoma zdarzeniami w  postaci ➡️ odbioru mieszkania oraz umowy przenoszącej własność? ⭐Jak zachować się w sytuacji, gdy deweloper nie wywiązuje się z postanowień zawartej umowy deweloperskiej?⭐  Odpowiedź w artykule.

Jaka jest relacja między zdarzeniem w  postaci odbioru mieszkania a umowy przenoszącej własność? Jak zachować się w sytuacji, kiedy deweloper nie wywiązuje się z postanowień zawartej umowy deweloperskiej?  Odpowiedzi na pytania w artykule.

Odbiór mieszkania

Jednym z obowiązków dewelopera, który nakłada na niego ustawa deweloperska, jest obowiązek przeprowadzenia odbioru technicznego mieszkania. Deweloper powinien w treści umowy wskazać planowany termin odbioru. Ponadto, ma on obowiązek wcześniejszego zawiadomienia nabywcy o terminie odbioru, co łączy się z ustawową koniecznością jego przeprowadzenia w obecności nabywcy. Jest to bardzo istotne i ma na celu zabezpieczenie interesów nabywcy, ponieważ daje mu szansę na sprawdzenie lokalu z dokumentacją budowlaną oraz pod kątem wszelkich wad i usterek. Z odbioru sporządza się protokół odbioru i od tego dnia biegnie termin:

  • 14 dni na ustosunkowanie się przez dewelopera do uwag nabywcy w zakresie wad lokalu,

  • 30 dni na usunięcie uznanych przez dewelopera wad.

Nieodpowiednio wycięta kafelka nad nawietrznikiem

Istnieje pewien wyjątek od tych terminów. W sytuacji, w której deweloper nie ma możliwości dochowania 30-dniowego terminu, ponieważ nie sposób jest usunąć wady w tak krótkim, ustawowy, ustawowym terminie

Ustawa deweloperska nie narzuca, kiedy dokładnie należy przeprowadzić odbiór. Oznacza to, że może mieć on miejsce nawet w dniu podpisania umowy przenoszącej własność, pod warunkiem, że odbędzie się jako pierwszy.

Umowa przyrzeczona – umowa przenosząca własność

Umowę przyrzeczoną w postaci umowy przenoszącej własność podpisuje się po przeprowadzeniu odbioru technicznego. Umowę tę zawiera się przed notariuszem, w formie aktu notarialnego. Z chwilą jej zawarcia, nabywca zyskuje tytuł prawny do mieszkania. Rola notariusza w dużej mierze sprowadza się do jego obowiązku złożenia wniosku wieczystoksięgowego o wpis nabywcy do księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowego lokalu.

Deweloper nie chce przenieść własności

Przeniesienie własności nieruchomości przez dewelopera na nabywcę, to moment, na który chyba każdy kupujący mieszkanie czeka najbardziej. Niestety na drodze do upragnionego zakończenia transakcji mogą pojawić się pewne problemy, a mianowicie deweloper może nie chcieć zawrzeć z nabywcą umowy przenoszącej własność. W przypadku niedotrzymania terminu zawarcia wspomnianej umowy, nabywca wyznacza nowy termin deweloperowi, który nie może przekroczyć 120 dni od daty zawartej w umowie deweloperskiej. Jeżeli deweloper ponownie przekroczy termin podpisania umowy przenoszącej własność, to nabywca będzie mógł bezkosztownie odstąpić od umowy deweloperskiej i otrzymać zwrot kosztów kupna mieszkania lub zmusić w sądzie dewelopera do zdecydowania się na przeniesienie własności.

Czy w razie usterkowego mieszkania muszę podpisać umowę przenoszącą własność?

W tym temacie powstaje wiele wątpliwości, bo dlaczego nabywca ma zawrzeć umowę przyrzeczoną, jeśli deweloper nie wywiązał się z umowy i nie usunął wad lokalu? Nic dziwnego, że nabywcy zadają sobie takie pytanie, natomiast pamiętajmy, że my też się do czegoś zobowiązaliśmy, zawierając umowę deweloperską. Zalecamy zatem podpisanie takiej umowy, aby deweloper nie obciążył nas swego rodzaju karą umowną za nieprzystąpienie do zawarcia umowy przenoszącej. Pamiętajmy jednak, aby sprawdzić, czy w umowie nie ma przypadkiem zapisu, zgodnie z którym akceptujemy wady nabywanego lokalu. Warto mieć na uwadze, że mimo podpisania umowy przenoszącej własność, jeśli deweloper nie przystąpi do usunięcia wad i usterek lokalu, mamy przecież możliwość odstąpienia od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Oceń artykuł:

Odbiór mieszkania a umowa przenosząca własność
Średnia 5/5 na podstawie 115 opinii.

Potrzebujesz pomocy prawnika od nieruchomości?

Ustawienia plików cookie

Państwa dane osobowe mogą być używane do personalizacji reklam.

Polityka Prywatności Google